Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Projecte d'urbanització del carrer Diputació a La Floresta al T. M. de Sant Cugat del Vallès.


El projecte contempla la substitució i renovació del paviment asfàltic i de voreres, la xarxa de clavegueram i la millora de l’enllumenat públic a tot al llarg del carrer Diputació. A continuació es defineixen les activitats a realitzar:

 

      ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

·          Identificació dels serveis existents i desmuntatge enllumenat existent.

·          Demolició dels paviments actuals de les voreres perimetrals dels carrers perimetrals.

·          Demolició de la capa de paviment asfàltic i adaptació de les rasants.

·          Desmuntatge i transport a magatzem municipal de qualsevol element de senyalització vertical.

      PAVIMENTACIÓ

·          Creació de nova secció tipus i calçada d’asfalt de 6 m. d’amplada.

·          Voreres més amples a ambdues bandes del carrer. L’amplada és variable adaptant-se a la secció real del carrer.

·          Guals deprimit per a pas de vianants i de peces prefabricades de formigó de 40x40 per a l’accés dels vehicles.

     ENLLUMENAT

·          Soterrament de la línia elèctrica per a l’enllumenat. .

·          Previsió de canalitzacions per el creuament de carrers de la línia d’enllumenat.

·          Els nous pericons seran de 40x40x50cm.

·          Substitució de l’enllumenat existent per lluminària tipus Quebec IQV, VSAP 100W i columna troncocònica 7m.

     SENYALITZACIÓ

·          Remodelació de la senyalització: muntatge de les plaques reflectores sobre nous suports.

·          Reposició de senyalització horitzontal.


Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com