Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Projecte Executiu d'arranjament del carrer Comte Urgell. Tram entre Av. Roma i Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona.


Els principals aspectes que contempla son:

 

- Demolició del paviment de voreres.

- Creació d'una nova secció tipus: 7,40m mínim de vorera Besòs + 14,80m de calçada + 7,40m mínim de vorera Llobregat i les voreres dels xamfrans passaran de 6m a 6,40m d’amplada.

- Repavimentació de voreres amb panot.

- Els guals de vianants seran més amples, es respectaran gairebé tots els guals de vehicles existents i es canviaran els escocells.

- Fresatge (1m d’ample) de la capa de rodadura al costat de les voreres en tota la seva longitud, pel correcte entroncament amb la futura rasant del vial.

- Aglomerat de la primera capa d’asfalt de la calçada.

- Demarcació dels passos d’invidents i d’accessos a les parades d’autobusos mitjançant panot estriat, canvi del paviment al voltant de la font i arranjament del carril Bici.

- Noves connexions d’embornals amb els claveguerons existents.

- Nous embornals connectats mitjançant nous claveguerons a la xarxa existent de pluvials.

- Manteniment dins del possible de l’estat actual de les xarxes d’aigua, MT,  telefonia, gas i telecomunicacions, i plantació d’arbrat nou als llocs buits.

- Nou mobiliari urbà i desplaçament d’alguns elements com per exemple el quiosc i les barres d’aparcament de bicicletes i remodelació de la senyalització tant de la vertical com de la horitzontal.

- Desplaçament d’armaris de semàfors per l’ampliació dels guals de vianants i pels canvis a la secció tipus del carrer i desplaçament de semàfors per adaptar-se als nous guals de vianants.

- Desplaçament de dos columnes existents i nou enllumenat públic amb columnes amb doble braç situades al portell, de 9m d’alçada cap al costat calçada i de 6,50m d’alçada cap al costat vorera, model Y - Doble tipus Eixample de Roura o similar.


Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com