Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Els serveis
 
Alfa Tecnologies aposta per oferir un servei integral, donant el suport que el client requereix en qualsevol moment:

Investigació preliminar:

 • Estudis de viabilitat tècnica, econòmica y financera
 • Esquemes de projecte
Avantprojectes:
 • Estudis d'alternatives
 • Estudis de factibilitat
 • Dissenys preliminars i programacions
Projectes:
 • Projectes bàsics
 • Projectes de concurs        
 • Projectes executius
 • Projectes as-built
 • Pressupostos
 • Avaluació d'ofertes
Direcció i supervisió d'obres:
 • Planificació i direcció d'obres
 • Projectes de control de qualitat
 • Control de costos
 • Assistència tècnica a les obres
 • Coordinació de Seguretat i Salut
Consultoria:
 • Hidrològica
 • Planificació
 • Ambiental
 • Informes tècnics i peritatges
 • Estructural
 • Mobilitat
 • Avaluacions d'Impacte Ambiental


  Gestió Ambiental
  Alfa Tecnologies actua en els processos de planificació urbanística, amb l'objectiu d'aconseguir un entorn més dirigit cap a la sostenibilitat. En aquest sentit, Alfa Tecnologies ofereix suport en la gestió i el disseny de l'espai viari i en la gestió municipal. Un dels elements que Alfa Tecnologies considera important en la gestió ambiental es fer el seguiment integral de l'estudi o el projecte que es realitza, és a dir, completar el cicle de la planificació des de l'avantprojecte fins a la direcció d'obra. Els projectes que es realitzen son els següents:

Gestió de l'espai urbà:
 • Urbanitzacions: projectes i direccions d'obra
 • Noves urbanitzacions
 • Reurbanitzacions de sectors del casc urbà (conversions en illes de vianants, prioritat invertida, etc.)
 • Reurbanitzacions per adequar sectors urbans irregulars
Gestió de la mobilitat:
 • Estudis de mobilitat i transport sostenible

Gestió de l'energia:
 • Auditories energètiques i propostes de millora d'eficiència energètica
Gestió municipal integral:
 • Agendes 21 locals
Arquitectura (Disseny de l'espai)
 • Espai viari ( Instal·lacions urbanes, Enllumenat públic)
 • Espai edificat (Habitatges, Indústries,Equipaments)
Seguretat en obres:
 • Coordinació de seguretat en fase de projecte i execució
 • Estudis i plans de seguretat i salut
 • Vigilants de seguretat
Avaluacions d'impacte ambiental
 
  Tecnologia Ambiental
  Existeixen elements ambientals que requereixen de tecnologia per poder resoldre's, com la problemàtica ambiental lligada a l'aigua i als residus. Mitjançant l'enginyeria ambiental, Alfa Tecnologies vol donar solucions en l'àmbit dels recursos hídrics i els residus, oferint els següents serveis:

Aigües residuals (sanejament):
 • Tractament d'aigües. Plantes depuradores
 • Impulsions i estacions de bombeig
 • Xarxes de drenatge
 • Col·lectors interceptors i clavegueram
 • Plans directors i estudis de sanejament
Aigües pluvials:
 • Estudis d'avingudes
 • Canalitzacions i cobertures de rieres
 • Embassaments de laminació
 • Preses
 • Endegaments
 • Aigües netes (abastament)
 • Plantes potabilitzadores
 • Estacions de bombeig
 • Dipòsits
 • Conduccions
 • Estudis i plans directors d'abastament
Residus:
 • Disseny de d'abocadors, plantes de transferència i deixalleria
 • Gestió i tractament de residus sòlids urbans
 • Segellament d'abocadors
Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com