Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Projecte executiu d'arranjament del carrer del Doctor Salvador Cardenal.


Per encàrrec del Districte de Les Corts, Alfa Tecnologies S.L., planteja el “Projecte Executiu d’arranjament del carrer Doctor Salvador Cardenal”, entre l’Av. de Joan XXIII i el carrer de Sabino d’Arana, a Barcelona".

 

El projecte contempla els següents aspectes:

 

-Demolició dels paviments actuals.

-Creació d'una nova secció tipus:  6m vorera nord + 10m de Calçada + 4m vorera sud.

-Voreres més proporcionades i pavimentades mitjançant lloses prefabricades de formigó en la banda nord i panot a la vorera sud.  La vorera nord de 6m d’amplada serà d’unes característiques més lúdiques i de passeig (On s’han projectat les zones de descans amb nous bancs), respecte a la vorera sud de 4m d’amplada que tindrà un tractament més de pas.

-Calçada d’asfalt.

-Aparcament als dos costats, d’aparcament en cordó i de motos i de carrega i descarrega en la banda nord.

-Remodelació del clavegueram actual amb incorporació de claveguera nova i creació de nous embornals i registres.

-Manteniment en allò possible de l’estat actual de les xarxes d’aigua i gas, però amb les renovacions que les mateixes companyies suggereixin en trams concrets.

-Plantació d’arbrat nou adequat a la nova proposta d’us de l’espai públic.

-Nou mobiliari urbà.

-Remodelació de la senyalització.

-Nou enllumenat públic en les dues voreres i al portell, mitjançant bàculs troncocònics de 8m d’alçada model Arco R2, de doble braç per la vorera nord i d’un braç per la vorera sud.


Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com